Archiv pro štítek: inkluze

V reakci na nadávnou mediální debatu nad inkluzí ve školách uveřejňujeme tento článek.Co je to inkluzivní vzdělávání a jak ho realizovat?

„Co je dobré pro žáky se SVP, je dobré i pro ostatní žáky.“

Inkluzivní vzdělávání znamená, že běžný vzdělávací proces školy proměníme a upravíme tak, aby byl kvalitní a funkční pro všechny žáky. To znamená i pro žáky s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Neznamená to tedy jen to, že žáka integrujeme do stávajícího chodu školy, ale že upravíme podmínky tak, aby byly vyhovující jak pro zdravé, tak i pro žáky vyžadující speciální péči.

Inkluze je proces, který vyžaduje spolupráci vedení školy (které chce nastavit procesy ve škole tak, aby inkluzivní vzdělávání bylo možné), rodičů (kteří o začlenění svých dětí mají skutečný zájem a jsou škole nápomocni) a zejména jednotlivých pedagogů, kteří s inkluzí musí být ztotožněni, kteří jsou ochotni měnit své mnohdy staré návyky při výuce a chtějí se dále vzdělávat. Jen tak je inkluzivní vzdělávání možné realizovat.

Z našich zkušeností vyplývá, že učitelé obecně začleňovat žáky se SVP chtějí, ale měnit učební strategie a návyky se chce jen velmi malému procentu vyučujících. Měnit učební strategie a návyky znamená, že výuka je upravená takovým způsobem, aby všichni žáci byli do výuky zapojeni a aby pro všechny žáky byla výuka efektivní a přínosná. Proto je do výuky nutné řadit prvky kooperativní výuky, omezit soutěžení a kromě důrazu na osvojení potřebných dovedností a znalostí také vyučovat osobnostní a sociální výchovu, která je sice pro základní školy povinná, ale je realizována se všemi svými důsledky a plnou akcentací jen na málo školách.

VÝZNAM ASISTENTA PEDAGOGA

Asistent pedagoga je klíčem k úspěšné inkluzi. Současná legislativa však nenapomáhá ke stabilizaci těchto pozic. Místo není zřizováno automaticky a neodvíjí se od potřeb dítěte s SVP, ale od toto, kolik příslušený krajský úřad pro ten který rok uvolní ze svého rozpočtu. Místa jsou zřizována na dobu 1 roku a není zajištěna kontinuita. Školy tak často AP na letní prázdniny uvolní z pracovní pozice.

Všechny výše uvedené důvody vedou k výrazné destabilizaci pracovního místa, které má samozřejmě nejvýraznější dopad na samotné dítě s SVP. Ale samozřejmě i na rodinu a ostatní pedagogické pracovníky. Jeden asistent pedagoga velice výrazně ovlivňuje nejen samotnou integraci dítě s SVP ale zároveň i fungování celé třídy a pedagogického týmu.

Dalším problém je, že díky tomu, že je vydělávání na pozici AP je zařazeno do institutu „dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků“ a není možno jej hradit z úřadů práce pro uchazeč a zájemce o zaměstnání. I tato legislativní změna by pomohla. Často se na pozice hlásí lidé, kteří jsou sami znevýhodnění z titulu péče a jsou tak často registrování na úřadech práce. Avšak jedná se zároveň o lidi, kteří mají nezanedbatelnou osobní zkušenosti a praxi přímo ze svého života.

Asistent pedagoga je jednou z nejvýznamnějších pracovních pozic. Ovlivňuje jak osud dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, tak i celou společnost. Pokud se již v raném věku děti seznámí s vrstevníky s handicapem, pak nemají problém je brát jako sobě rovné i v dospělosti.

I finanční efekt je nesporý. Pokud se dítěti poskytne veškerá možná podpora, aby zůstalo v hlavním vzdělávacím proudu, mělo tak šanci osvojit si maximu znalostí je menší riziko toho, že bude v dospělosti nezaměstnaným a že bude závislé na sociálních dávkách.

Asistent pedagoga je cesta k integrační, inkluzívní a sociální společnosti.