Asistent pedagoga

Vzdělávacím cílem SIMPu je podpořit budoucí či současné pedagogické pracovníky při integraci žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do běžných typů škol.

Jedním z možností je vytvořením pozice ASISTENTA PEDAGOGA a vzděláváním asistentů pedagoga.

Školám mateřským, základním i středím poskytujeme konzultace ke zřízení pracovního místa nebo zřízení společenský účelného pracovního místa. Zároveň spolupracuje s FOSOU, která se specializuje na osobní asistenci.

Máme databázi asistentů pedagoga. Díky svým dlouholetým zkušenostem v tomto oboru pomáháme tyto asistenty vybírat podle zadání, školy, podle potřeb dítěte/žáka/studenta.

V kurzech, které pořádáme jako lektoři vystupují vzdělaní odborníci klasičtí tak i ti, kteří mají handicap a vlastní zkušenost, o které chtějí a umějí otevřeně hovořit. Tito odborníci jsou schopni předat odborné a zároveň i praktické vědomosti v oblasti metody práce s žáky se SVP, volbu vhodných kompenzačních pomůcek, návody při práci vyplývající z daného typu postižení s ohledem na konkrétní situaci žáka/studenta se SVP. Absolventi tak ve spolupráci s experty získají větší jistotu v práci se žákem, což bude mít pozitivní dopad na samotného žáka a samozřejmě i na rodiče tohoto žáka.